Tổ Văn- GDCD- Lịch Sử

  
 
1. Đ/c Nguyễn Thị Hồng Lê- Tổ trưởng- Cử nhân Ngữ văn
2. Đ/c Đinh Thị Bích Thảo- Tổ phó- Cử nhân Lịch sử
3. Đ/c Vũ Thuý Hồng- Cử nhân Ngữ văn
4. Đ/c Chu Thị Thuý Hường- Cử nhân Ngữ văn
5. Đ/c Nguyễn Thị Út- Cử nhân Ngữ văn
6. Đ/c Chu Thị Thuận- Cử nhân Ngữ văn
7. Đ/c Nguyễn Thị Thơm-  Cử nhân GDCD
8. Đ/c Vũ Thị Hồng Loan- Cử nhân GDCD
9. Đ/c Nguyễn Đăng Kiên- Cử nhân Lịch sử

Comments