Tổ Lí- Hóa- Sinh- Công Nghệ

1. Đ/c Trần Văn Việt- Tổ trưởng- Cử nhân Vật lý
2. Đ/c Vũ Quốc Hưng- Tổ phó- Cử nhân Hóa học
3. Đ/c Trần Mạnh Quyết- Cử nhân Vật lý
4. Đ/c Triệu Thị Tuyên- Cử nhân Vật lý
5. Đ/c Phạm Thị Nguyên- Cử nhân Vật lý
6. Đ/c Nguyễn Thị Thuỷ- Cử nhân Sinh học
7. Đ/c Trịnh Thị Thu Thuỷ- Cử nhân Hóa học
8. Đ/c Phạm Thị Phẩm- Cử nhân Hóa học
9. Đ/c Nguyễn Thị Kim Cúc- Cử nhân Sinh học
10. Đ/c Nguyễn Thị Hường- Cử nhân Sinh học
11. Nguyễn Thanh Tuấn- Cử nhân Công nghệ
12. Đ/c Vũ Thị Bình- Cử nhân Công nghệ
13. Đ/c Phạm Thị Tuyết Mai- Cử nhân Công nghệ

                                                     Tổ Lí- Hóa- Sinh- Công nghệ dự Đại hội Công đoàn trường nhiệm kì 2012- 2015
Comments